Algemene Voorwaarden

Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer (= persoon die picknick bestelt) zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden: De reservatie van de picknick is pas geldig na betaling via overschrijving. De deelnemer erkent dat Cravat Events, als handelsagent, optreedt in naam en voor rekening van de organisator en in die hoedanigheid het inschrijvingsgeld ontvangt. Elke betaling van het inschrijvingsgeld, via overschrijving, gebeurt aan de organisator en brengt een rechtstreekse overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en de organisator.

De deelnemer verklaart de geldende maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisator aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en aan de geldende veiligheidsregels, strikt te zullen opvolgen. De deelnemer heeft respect voor het milieu. De deelnemer wordt aanbevolen om niet aan Tuinfeest Harmonie deel te nemen ingeval van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, verkoudheid of ongewone vermoeidheid.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het geld voor de picknick. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Indien het evenement omwille van Covid-maatregelen niet kan doorgaan wordt het inschrijvingsgeld wel vergoed.

De verstrekte persoonsgegevens van iedere deelnemer worden door de organisatie opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent toestemming aan de organisatie tot gebruik van deze persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. Cravat Events en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor communicatie met betrekking tot de picknick.

De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Voor bijkomende vragen hieromtrent is Cravat Events te bereiken via info@cravat-events.be